Nastny Poprzedni Spis Trei

5. Bardzo krótki przewodnik Rusty'ego do filtrowania pakietów

Wiêkszośæ ludzi ma pojedyñcze połączenie PPP do Internetu, i nie chce by ktokolwiek mógł łączyæ siê do nich, lub do ściany ogniowej:

## Załaduj moduły śledzenia połączeñ (niepotrzebne jeśli wbudowane w kernel)
# insmod ip_conntrack
# insmod ip_conntrack_ftp

## Stwórz łañcuch blokujący nowe połączenia, z wyjątkiem tych od środka
# iptables -N block
# iptables -A block -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# iptables -A block -m state --state NEW -i ! ppp0 -j ACCEPT
# iptables -A block -j DROP

## Do łañcuchów INPUT i FORWARD dodaj skok do tego nowego łañcucha
# iptables -A INPUT -j block
# iptables -A FORWARD -j block


Nastny Poprzedni Spis Trei