Nastny Poprzedni Spis Trei

4. Kim u diabła jesteś i dlaczego bawisz siê moim kernelem?

Jestem Rusty Russell; człowiek odpowiedzialny za ścianê ogniową IP Linuksa i jeszcze jeden koder który znalazł siê we właściwym miejscu we właściwym czasie. Napisałem ipchains (zajrzyj do sekcji Jak filtrowaæ pakiety pod Linuksem?) powyżej by sprawdziæ kto tak naprawdê to wszystko stworzył) i nauczyłem siê wystarczająco dużo by tym razem filtrowanie pakietów wyszło dobrze. Tak sądzê.

Doskonała firma WatchGuard WatchGuard sprzedająca ściany ogniowe Firebox, zaoferowała że bêdzie płaciæ mi za nic, wiêc mogłem spêdzaæ swój czas pisząc ten dokument i zajmowaæ siê poprzednimi rzeczami. Przewidywałem że zajmie to 6 miesiêcy, zajêło 12, ale na koñcu czujê że zostało to zrobione Właściwie. Wiele razy przepisywane od początku, padniêty twardy dysk, ukradziony laptop, parê uszkodzonych systemów plików i jeden zniszczony ekran, ale jest.

Póki jeszcze tu jestem, chciałbym wyklarowaæ mylne wrażenia niektórych ludzi: nie jestem guru kernela. Wiem to wszystko, ponieważ moja praca spowodowała że kontaktowałem siê z ludźmi którzy są guru: David'em S. Miller'em, Aleksiej'em Kuziecow'em, Andi Kleen'em, Alan'em Cox'em. Są zajêci uprawianiem głêbokiej magii, a ja mogłem pobawiæ siê na płytkich wodach, tam gdzie jest bezpiecznie.


Nastny Poprzedni Spis Trei